Правила договоров - Bino.lv

LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI:

Aizdevēja konts – Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Līgumā, Mājaslapā vai Rēķinā.

Aizņēmēja konts – Bankas konts, kas uz Aizņēmēja vārda atvērts kādā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē (bankā), no kura ir veikta Identifikācijas maksājuma samaksa, un kas norādīts Lietotāja kontā. E-identifikācijas gadījumā par Aizņēmēja kontu tiek uzskatīts tas bankas konts, par kuru saņem informāciju Aizdevējs, Aizņēmējam veicot E-identifikāciju.

Atlaide – Aizdevēja piemērota atlaide kādam no šajā Līgumā noteiktajiem pakalpojumiem, maksājumiem, Procentiem vai Kredītlīnijas summai, par kuru Aizdevējs paziņo Mājaslapā vai Lietotāja kontā, vai nosūtot paziņojumu uz Aizņēmēja E-pasta adresi.

Cenrādis – Aizdevēja maksas pakalpojumu un papildu pakalpojumu cenrādis, kura aktuālākā versija Aizņēmējam vienmēr ir pieejama Mājaslapā.

E-identifikācija – Aizņēmēja identifikācija Mājaslapā, izmantojot tiešu vai pastarpinātu savienojumu ar Aizņēmēja bankas internetbanku vai cits informācijas tehnoloģiju risinājums (tai skaitā Aizņēmēja pieslēgšanās Lietotāja kontam ar Paroli), kas elektroniskajā vidē pārbauda Aizņēmēja identitāti.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – Saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Nr. 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ direktīvu 87/102/EEK un 2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” apstiprināta Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa.

E-pasta adrese – Reģistrācijas laikā Mājaslapā norādītā vai pēc reģistrācijas mainītā e-pasta adrese, par kuru Aizņēmējs informējis Aizdevēju.

GPL (Gada procentu likme) – Pamatojoties uz Piemērojamajiem tiesību aktiem, izsniegtās Kredītlīnijas summas kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas summas uz Līguma noslēgšanas brīdi. GPL tiek norādīta Līguma Speciālajos noteikumos. GPL tiek aprēķināta, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Kredītlīnijas summa tiek izņemta nekavējoties un pilnībā un tiek atmaksāta viena gada laikā divpadsmit vienādos maksājumos, šos maksājumus veicot ar viena mēneša intervālu.

Identifikācijas maksājums – Pakalpojuma maksa vismaz EUR 0,01 (viena eiro centa) apmērā, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam vai kas tiek ieturēta no Aizņēmēja bankas konta, Aizņēmējam veicot E-identifikāciju, un kas ļauj Aizdevējam pārliecināties par Aizņēmēja identitāti (identificēt Aizņēmēju). Identifikācijas maksājums netiek atgriezts Aizņēmējam.

Kredītlīnijas limits – Aizdevēja vienpusēji noteikts limits, kas Aizņēmējam pieejams izmaksai, un kas norādīts Lietotāja kontā.

Kredītlīnijas summa – Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru Aizņēmējs vēl nav atmaksājis Aizdevējam.

Lietotāja konts – Aizņēmēja profils jeb personīgā lapa Mājaslapā, kas tiek izveidota pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājaslapā un kas ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc lietotāja vārda un Paroles ievadīšanas Mājaslapā, ja vien Aizņēmēja Lietotāja konts kādu iemeslu dēļ netika dzēsts vai deaktivizēts.

Līgums – Šis Kredītlīnijas līgums, kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem.

Maksājuma datums – Speciālajos noteikumos norādītais Minimālā maksājumu ikmēneša samaksas datums, par kuru Puses vienojas pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas

Mājaslapa – Aizdevēja interneta mājaslapa ar adresi www.bino.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas un kurā atrodas Aizņēmēja Lietotāja konts.

Minimālais maksājums – Minimālais Kredītlīnijas summas un Procentu samaksas maksājums, kas Aizņēmējam ir jāveic atbilstoši Līguma 3.7. un 3.8. punktos norādītajai kārtībai un kas ir norādīts Līguma Speciālajos noteikumos, Rēķinā un Lietotāja kontā.

Mobilā telefona numurs – Reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs, par kuru Aizņēmējs informējis Aizdevēju.

Parole – Aizņēmēja izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Aizņēmējs pieslēdzas Lietotāja kontam un apliecinās savu identitāti, lai iesniegtu Pieprasījumu Lietotāja kontā.

Piemērojamie tiesību akti – Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti.

Pieprasījums – Aizņēmēja iesniegts pieprasījums Aizdevējam Kredītlīnijas summas izmaksai. Pieprasījums var tikt iesniegts Lietotāja kontā vai zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas.

Politiski nozīmīga persona – Persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – Persona, kura ir Politiski nozīmīgās personas:

  • laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;
  • bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
  • vecāks, vecvecāks vai mazbērns;
  • brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgās personas labā.

Privātuma politika – Aizdevēja privātuma politika, kurā aprakstīta personas datu apstrādes kārtība un sīkdatņu (“cookies”) politika. Privātuma un sīkdatņu politika ir ieejama Aizdevēja Mājaslapā.

Procenti – Atlīdzība Aizdevējam par Kredītlīnijas summas faktisko lietošanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas fiksēti Līgumā.

Puse vai Puses – Aizņēmējs un Aizdevējs katrs atsevišķi vai abi kopā.

Rēķins – Aizdevēja sagatavots rēķins Kredītlīnijas summas un citu no Līguma izrietošo maksājumu samaksai.

Trešā persona – Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Noslēdzot šo Līgumu, Puses vienojas par Kredītlīnijas summu, kuru saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredītlīnijas limita ietvaros pēc Aizņēmēja Pieprasījuma saņemšanas.

1.2. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus par Kredītlīnijas summu par visu tās faktisko izmantošanas laiku. Procentus aprēķina par katru Kredītlīnijas summas izmantošanas dienu.

1.3. Līguma noslēgšanas un Pieprasījuma iesniegšanas brīdī Aizņēmējam ir pienākums iepazīties ar Līguma noteikumiem, Cenrādi, Aizdevēja privātuma un sīkdatņu politikām un Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju, kas pieejami Aizdevēja Mājaslapā. Aizņēmējs apliecina iepazīšanos ar minētajiem dokumentiem un apņemšanos ievērot minēto dokumentu noteikumus, atzīmējot attiecīgās ailes, iesniedzot Pieprasījumu Mājaslapā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Aizdevēju pirms Līguma noslēgšanas. Aizņēmējam ir tiesības vērsties jautājumu vai neskaidrību gadījumā pie Aizdevēja visā Līguma darbības laikā.

1.4. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par visiem Līguma noteikumiem, Aizņēmējam veicot Identifikācijas maksājumu vai veicot E-identifikāciju un Puses ir vienojušās par izmaksājamo Kredītlīnijas summas apmēru, Procentiem un Maksājuma datumu, Minimālo maksājumu.

1.5. Identifikācijas maksājuma samaksa vai E-identifikācija Mājaslapā apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar 1.3. punktā minēto dokumentu noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

2. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Reģistrējoties Mājaslapā un iesniedzot Pieprasījumus, Aizņēmējs apliecina, ka:

2.1.1. Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādvēstures datubāzēs vai datubāzēs kredītvēstures veidošanai, tajā skaitā kredītinformācijas birojā, nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju un tā ienākumu un izdevumu attiecība ir atbilstoša no šī Līguma izrietošo saistību izpildei.

2.1.2. Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājaslapā un Lietotāja kontā, kā arī jebkurā Līguma spēkā esamības brīdī sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs nedrīkst norādīt informāciju par Trešo personu (piem., Trešās personas kontaktinformāciju, bankas kontu, u.c.). Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu.

2.2. Pirms Līguma noslēgšanas, Aizdevējs:

2.2.1. veic Aizņēmēja identifikāciju (t.i., identifikācijas datu iegūšanu un pārbaudi), lai nodrošinātu, ka Aizņēmējs nelieto Aizdevēja pakalpojumus anonīmi vai, izmantojot viltotus datus.

2.2.2. izvērtē Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājaslapā sniegto informāciju, informāciju par Aizņēmēja naudas plūsmu un veic Aizņēmēja maksātspējas jeb spējas atmaksāt kredītu izvērtējumu. Lai pienācīgi izvērtētu Aizņēmēja makstātspēju, Aizdevējs izvērtē Aizņēmēja finansiālo stāvokli, piemēram, iegūstot informāciju par Aizņēmēja ienākumiem, kredītvēsturi, esošajām kredītsaistībām u.c. līdzīgā rakstura informāciju saskaņā ar Piemērojamajiem tiesību aktiem un Aizdevēja kredītpolitiku. Aizdevējs ir tiesīgs saņemt visus dokumentāros pierādījumus, kas nepieciešami Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanai (tai skaitā bez ierobežojumiem, bankas konta izrakstu, Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par Aizņēmēja ienākumiem u.c. dokumentus). Iesniedzot Pieprasījumu, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs var saņemt visu nepieciešamo informāciju un dokumentus no savas datubāzēs, kā arī no Trešo personu datubāzēm, vai arī Aizņēmējs iesniedz nepieciešamos dokumentus patstāvīgi. Papildu informācija par izmantojamajiem informācijas avotiem un informācijas apjomu ir norādīta Privātuma politikā. Aizņēmēja spēja atmaksāt kredītu var tikt atkārtoti regulāri pārbaudīta un aktualizēta visā Līguma darbības laikā, tajā skaitā Trešo personu datubāzēs.

2.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājaslapā un/vai atteikt Kredītlīnijas summas piešķiršanu Aizņēmējam, bez pienākuma pamatot atteikumu, ja Piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi.

2.4. Aizņēmējs var dot savu piekrišanu komerciālo paziņojumu (piem., īpašo piedāvājumu, reklāmas materiālu u.c.) no Aizdevēja vai Trešās personas saņemšanai vienā vai vairākos Mājaslapā norādītajos veidos. Aizņēmējs ir tiesīgs atsaukt minēto piekrišanu vai citādi mainīt savu izvēli jebkurā laikā savā Lietotāja kontā vai sazinoties ar Aizdevēju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

2.5. Aizņēmējam ir pienākums izveidot drošu Paroli, ar kuras palīdzību netiks pieļauta Trešās personas piekļuve Lietotāja kontam. Aizdevējs aicina Aizņēmēju izmantot tādu Paroli, kas sastāv no vismaz deviņiem simboliem, satur ciparus, lielos un mazos burtus. Aizņēmējs nav tiesīgs izpaust Paroli nevienai Trešajai personai. Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties nomainīt Paroli, ja Aizņēmējs ir izpaudis to Trešajai personai vai Aizņēmējam ir aizdomas, ka Paroli uzzinājusi Trešā persona.

2.6. Aizņēmēja identifikācija un izpēte

2.6.1. Aizņēmēja identifikācija tiek veikta neklātienē, izmantojot vienu no šādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem:

ar Identifikācijas maksājuma palīdzību. Šādā gadījumā, lai apliecinātu savu identitāti, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Identifikācijas maksājumu. Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma mērķi saskaņā ar Aizdevēja norādījumiem Mājaslapā; vai

ar E-identifikācijas palīdzību (ja šāds identifikācijas veids ir pieejams Mājaslapā). E-identifikācijas gadījumā Identifikācijas maksājums ar Aizņēmēja piekrišanu var tikt ieturēts no Aizņēmēja bankas konta.

2.6.2. Aizdevējs bez papildu skaidrojuma jebkurā brīdī (tai skaitā, reģistrācijas laikā, pirms Līguma noslēgšanas, pirms Kredītlīnijas summas piešķiršanas, Līguma spēkā esamības laikā utt.) ir tiesīgs:

piemērot identifikāciju, Aizņēmējam personīgi piedaloties identifikācijas procedūrā;

prasīt Aizņēmējam atkārtot jau veikto neklātienes identifikāciju, izmantojot Identifikācijas maksājumu, vai

piemērot citu neklātienes identifikācijas veidu saskaņā ar Piemērojamajiem tiesību aktiem.

2.6.3. Kopā ar Aizņēmēja identifikāciju Aizdevējs veic Aizņēmēja (kā iespējamā klienta) izpēti saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, lai novērstu un atklātu krāpšanas gadījumus.

2.6.4. Lai veiktu minēto Aizņēmēja identifikāciju un izpēti, Aizdevējs ir tiesīgs prasīt, bet Aizņēmējam ir pienākums sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ļauj Aizdēvējam veikt pārbaudi pēc būtības. Šajā punktā minētās tiesības Aizdevējs ir tiesīgs īstenot jebkurā ar Aizņēmēju sadarbības brīdī (t.i., Aizņēmēja reģistrācijas laikā, pirms Līguma noslēgšanas un Līguma spēkā esamības laikā).

2.6.5. Piesakoties Kredītlīnijas summai, Aizņēmējam ir pienākums norādīt, vai Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgās personas ģimenes loceklis vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona. Ja Līguma darbības laikā Aizņēmējs ir zaudējis vai ieguvis Politiski nozīmīgas personas, Politiski nozīmīgās personas ģimenes locekļa vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusu, Aizņēmējam ir pienākums par šo rakstiski paziņot Aizdevējām nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no minētā statusa iegūšanas vai zaudēšanas.

2.7. Citi Līguma izpildes kārtības noteikumi

2.7.1. Ja Līguma darbības laikā Aizņēmēja sniegtā informācija mainās, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties (bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no dienas, kad notika attiecīgas izmaiņas) reģistrēt izmaiņas Lietotāja kontā, ievadot aktuālo informāciju. Ja izmaiņu reģistrācija Lietotāja kontā nav iespējama, Aizņēmējam ir pienākums minētajā termiņā rakstiski ziņot par tām Aizdevējam. Aizdevējs neatbild par Kredītlīnijas summas izmaksu uz nepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, ja Aizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta maiņu iepriekšējā teikumā noteiktajā kārtībā.

2.7.2. Aizdevējs ir tiesīgs sazināties ar Aizņēmēju telefoniski, ar e-pasta un/vai pasta starpniecību, izmantojot Aizņēmēja norādīto kontaktinformāciju vai to kontaktinformāciju, kas nonākusi Aizdēvēja rīcībā tiesisko attiecību ar Aizņēmēju laikā. Šis Līguma punkts nav piemērojams tikai komerciālo paziņojumu izplatīšanai. Komerciālo paziņojumu izplatīšanas gadījumā Aizdevējs ievēro Aizņēmēja saskaņā ar Līguma 2.4. punktu izdarīto izvēli. Citādi, Aizdevējs ir tiesīgs sazināties ar Aizņēmēju visos jautājumos, kas skar iespējamās, pastāvošās un/vai bijušās tiesiskās attiecības starp Aizdevēju un Aizņēmēju (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, reģistrācijas, identifikācijas, izpētes, Līguma noslēgšanas un izpildes, maksājumu veikšanas, parāda atmaksas u.c. jautājumos).

2.8. Līguma forma

2.8.1. Aizņēmējs apliecina savu izpratni, ka veicot reģistrāciju Mājaslapā, kā arī lietojot identitāti apliecinošus līdzekļus un piekrītot Līguma nosacījumiem, starp Pusēm tiek noslēgts distances līgums.

2.8.2. Šis Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts Aizdevēja datubāzē PDF faila formātā.

3. KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS IZSNIEGŠANA, TERMIŅŠ UN ATMAKSA

3.1. Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summu Aizņēmējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu.

3.2. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.

3.3. Gadījumā, ja Aizņēmējam ir izsniegta papildus Kredītlīnijas summa Kredītlīnijas limita ietvaros iepriekšējās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņā, tad šī no jauna izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jau izsniegtajai Kredītlīnijas summai un par kopējo summu tiek sagatavots aktualizēts Līgums.

3.4. Aizdevējs Maksājuma datumā nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Aizņēmēja E-pasta adresi, kā arī ievietot to Aizņēmēja Lietotāja kontā. Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un Rēķins ir derīgs bez paraksta.

3.5. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtajam Rēķinam ir tikai informatīvs raksturs un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Speciālajos noteikumos un Lietotāja kontā norādītajā veidā un termiņā.

3.6. Aktuālā informācija par Minimālo maksājumu, Maksājuma datumu, Kredītlīnijas summas atmaksu, Procentiem, līgumsodu un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija vienmēr ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā.

3.7. Aizņēmējam ir pienākums katru mēnesi līdz Maksājuma datumam samaksāt Aizdevējam vismaz Minimālo maksājumu ar naudas pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu.

3.8. Minimālā maksājuma apmērs ir 3% (trīs procenti) apmērā no neatmaksātās Kredītlīnijas summas un Procenti par kapitāla lietošanu, bet ne mazāks par 25.00 EUR. Ja atlikušās neizpildītās saistības ir mazākas par Līgumā noteikto Minimālo maksājumu, tad Minimālais maksājums ir neizpildīto saistību apmērā.

3.9. Minimālais maksājums var būt lielāks kā noteikts Līgumā, ja tiek kavēta saistību izpilde.

3.10. Līgumā noteiktos maksājumus jāveic eiro (euro) valūtā. Ja kāds maksājums tie veikts citā valūtā, tiek veikta valūtas konvertācija atbilstoši tās kredītiestādes valūtas maiņas kursam uz pārskaitījuma veikšanas brīdi, uz kuras kontu tika pārskaitīts attiecīgais maksājums.

3.11. Līgumā noteiktos maksājumus jāveic no tiesiski iegūtiem naudas līdzekļiem. Aizdevējam ir tiesības prasīt, un Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties iesniegt pierādījumus Aizņēmēja naudas līdzekļu tiesiskai izcelsmei.

3.12. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt Rēķina numuru (Rēķina neesamības gadījumā jānorāda Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un klienta numurs, kas redzams Līguma Speciālajos noteikumos).

3.13. Ja Aizņēmējs ieskaita Aizdevēja kontā lielāku naudas summu nekā Aizņēmējam ir pienākums maksāt atbilstoši Līgumā noteiktajam Minimālajam maksājumam, tādējādi veidojot pārmaksu, tad pārmaksa tiek novirzīta Kredītlīnijas summas atmaksai.

3.14. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Tāpēc Aizdevējam ir tiesības piemērot līgumsodu un citas maksājumu saistības saskaņā ar Līgumu. Ja vēlāk maksājums tiek identificēts, tad aprēķinātais līgumsods netiek dzēsts. Aizņēmējs ir atbildīgs par identificējamu maksājumu veikšanu.

3.15. No summām, ko Aizdevējs saņēmis no Aizņēmēja, vispirms tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie maksājumi (ja tādi ir), pēc tam Procenti, Kredītlīnijas summa un tad līgumsods (ja tāds piemērots).

3.16. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Aizņēmējam ir tiesības izlietot Kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem, tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums vai ierobežojums nav noteikts Piemērojamajos tiesību aktos vai starptautiskajos tiesību aktos. Kredītlīnijas summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.

4.2. Pēc Līguma noslēgšanas Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu Kredītlīnijas limita ietvaros, kas pieejams attiecīgā Pieprasījuma iesniegšanas brīdī.

4.3. Ja Aizņēmējs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Aizdevējam ir tiesības:

4.3.1. piemērot Aizņēmējam līgumsodu 0.5% apmērā no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu;

4.3.2. uzsākt parāda atgūšanu ārpustiesas procesu un/vai tiesvedības procesu.

4.4. Ja Aizņēmējs kavē šajā Līgumā noteikto saistību izpildi, tad Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevumus saistībā ar parāda atgūšanu veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmēju labprātīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības, saskaņā ar Cenrādi.

4.5. Ja Aizdevējs ir nosūtījis Aizņēmējam parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par Līguma saistību izpildes kavēšanu, Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, saskaņā ar Cenrādi par katru šādu vēstuli. Šāda maksa tiek piemērota arī gadījumā, kad Aizņēmējs Līgumā noteikta dokumenta saņemšanu pieprasa papīra formātā, nevis dokumentu saņemt uz Aizņēmēja E-pasta adresi elektroniski, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

4.6. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot par to Aizņēmējam rakstisku paziņojumu ne mazāk kā 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja ir iestājies jebkurš no šādiem apstākļiem:

4.6.1. Aizņēmējs kavē Līgumā noteikto maksājuma termiņu ilgāk par 30 dienām;

4.6.2. ir stājies spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas procesa ierosināšanu;

4.6.3. Aizņēmējs ir pārkāpis Līguma Vispārīgo noteikumu 2.1. punkta noteikumus;

4.6.4. Aizņēmējs nevēlas ievērot Līgumā noteikto identifikācijas un izpētes kārtību un/vai atsakās sniegt informāciju/dokumentus saskaņā ar Līguma 2.6.4. punkta noteikumiem;

4.7. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus, nekavējoties šādos gadījumos:

4.7.1. Aizņēmējs kļūst par Latvijas Republikas nacionālo vai starptautisko sankciju subjektu vai ir saistīts ar sankciju ievērošanas un izpildes jomu regulējošo un citu normatīvo aktu prasību pārkāpšanu;

4.7.2. lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības atbilstoši tiesību aktiem,

4.7.3. Aizņēmējs nav veicis darbības un/vai nav sniedzis patiesu, pilnīgu un pietiekošu informāciju/dokumentus vai atsakās sniegt dokumentus/informāciju, kas nepieciešami Aizņēmēja identifikācijai un izpētei saskaņā ar Aizdevēja pieprasījumu;

4.7.4. pastāv aizdomas par iespējamu Aizņēmēja saistību ar krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai saistību ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem;

4.7.5. Aizņēmējam kļūst zināms, ka Aizdevējs izmanto Kredītlīnijas summu trešo personu labā vai interesēs bez tiesiska pamatojuma vai jebkādu nelikumīgu darbību veikšanai, t.sk. ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu saistītu darbību veikšanai, kā arī jebkādām darbībām, kuras ir vērstas uz sankciju apiešanu;

4.7.6. pēc Aizdevēja rīcībā esošas informācijas var radīt Aizdevējam reputācijas risku;

4.7.7.lai nodrošinātu citu piemērojamo tiesību aktu prasības.

4.8. Ja Aizdevējs izmanto šī Līguma 4.6. un 4.7. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, tai skaitā līgumsodus, ja tāds ir aprēķināts, saskaņā ar Līgumu.

4.9. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzot rakstveida paziņojumu Līguma 6.7.punkā norādītajā kārtībā un pirms Līguma izbeigšanas veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus, t.i., saņemto Kredītlīnijas summu atmaksu, Procentu samaksu, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus.

4.10. Aizņēmējs var pieprasīt Aizdevējam izsniegt:

4.10.1. rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību atlikumu;

4.10.2. rakstveida informāciju par saskaņā ar šo Līgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (maksājumu detalizācija);

4.10.3. Aizņēmēja rīcībā esošo dokumentu atvasinājumus (noraksts, izraksts, kopija) un izdrukas.

4.11. Rakstveida atbildi uz 4.12.punktā norādītajiem pieprasījumiem Aizdevējs sagatavo ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā. Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam izdevumus, kas saistīti ar norādīto dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu, gadījumā, ja tādi ir piemērojami saskaņā ar Cenrādi. Maksa par šādu dokumentu, kas pēc Aizņēmēja pieprasījuma ir sagatavota steidzamības kārtībā, t.i. kuras sagatavošanas termiņš ir līdz 3 darba dienām, ir noteikta Cenrādī.

4.12. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus Puses iepriekš nevarēja paredzēt un ietekmēt un kuras tām nevajadzēja paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas u.c.

4.13. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tā veikusi visas tās kontrolē esošās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

4.14. Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas aizkavēšanās vai mobilā tālruņa īsziņas pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas nosūtīšanas dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

4.15. Aizņēmējam jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas ir tiesības saņemt Līguma kopiju uz Līgumā norādīto E-pasta adresi.

4.16. Aizdevējam, balstoties uz regulāru Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtējumu, ir tiesības vienpusēji mainīt Aizņēmējam pieejamo Kredītlīnijas limitu.

5. ATLAIDES UN PAPILDUS PAKALPOJUMI

5.1. Aizdevējs var laiku pa laikam piemērot Atlaides, samazinot jebkuras Kredītlīnijas summas vai Procentus, vai Aizdevēja sniegtā papildu pakalpojuma cenu.

5.2. Aizņēmējam ir tiesības izmantot papildu pakalpojumu, kas nodrošina tūlītēju Kredītlīnijas summas izsniegšanu, samaksājot komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi.

5.3. Maksu par papildu pakalpojumiem Aizņēmējs var iekļaut Kredītlīnijas summā, atbilstoši Aizņēmējam piešķirtajam Kredītlīnijas limitam.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN PRIEKŠLAICĪGAS ATMAKSĀŠANAS TIESĪBAS

6.1. Aizņēmējam ir Piemērojamajos tiesību aktos noteiktās atteikuma tiesības. Ja Aizņēmējs vēlas tās izmantot un vienpusēji atkāpties no Līguma, Aizņēmējs drīkst to darīt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

6.2. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs nosūta Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī uz Lietotāja kontā norādīto Aizdevēja e-pasta adresi, vai arī uz Mājaslapā norādīto Aizdevēja e-pasta adresi. Iesniegumam ir jābūt Aizņēmēja pašrocīgi parakstītam.

6.3. Ja Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža, atmaksāt Aizdevējam neatmaksāto Kredītlīnijas summu un Procentus. Procenti aprēķināti par faktisko Kredītlīnijas limita lietošanas laiku.

6.4. Atkāpšanās no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Kredītlīnijas summas un Procentu samaksu Aizdevējam.

6.5. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi; Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu; Dokumenta nosaukums „iesniegums”; Paziņojumu par Kredītlīnijas summas pirmstermiņa atmaksu un atkāpšanos no Līguma; Iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku; Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

6.6. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt visu Kredītlīnijas summu vai daļu no tās pirms termiņa. Šādā gadījumā proporcionāli tiek samazināti Procenti.

7. KONFIDENCIALITĀTE

7.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir konfidenciāla. Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

7.2. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

7.3. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīta Aizdevēja rīcība ar Aizņēmēja datiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējs Līguma noslēgšanas, izpildes un citiem Privātuma politikā norādītajiem mērķiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats, ir tiesīgs apstrādāt Aizņēmēja personas datus. Fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu izpratnē Aizņēmējs ir uzskatāms par datu subjektu, bet Aizdevējs par pārzini.

8.2. Kārtību, kādā Aizdevējs apstrādā personas datus detalizētāk regulē Privātuma politika un Piemērojamie tiesību akti.

9. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

9.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un paliek spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šī Līguma 4. un 6. punktā noteiktajā kārtībā.

9.3. Aizdevējam ir tiesības dzēst/bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja:

9.3.1. Līgums tika izbeigts šajā Līgumā paredzētajā kārtībā;

9.3.2. Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju Līguma ietvaros un to pieprasa Aizņēmējs;

9.3.3. to pamatoti pieprasa Trešā persona;

9.3.4. Aizdevējam ir aizdomas, ka Aizņēmējs ļaunprātīgi izmanto Aizdevēja pakalpojumus.

10. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Aizdevējam ir tiesības cedēt savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju Trešajai personai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

10.2. Šis Līgums ir sagatavots un noslēgts latviešu valodā.

10.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei uz Lietotāja kontu, pa pastu vai E-pastu, uz adresi, kas ir norādīti Līgumā vai Lietotāja kontā.

10.4. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

10.5. Jebkuri Līguma grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad Puses tos ir abpusēji apstiprinājušas.

11. UZRAUGOŠĀ IESTĀDE UN STRĪDU RISINĀŠANA

11.1. Aizņēmēja uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā, LV-1010.

11.2. Aizņēmējs savu interešu aizsardzības nolūkos var vērsties biedrībā „Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, www.lafpa.lv.

11.3. Jebkurš Pušu strīds jārisina sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības bez maksas risināt strīdu, iesniedzot rakstveida iesniegumu ārspustiesas strīda risinātājam: Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijai, adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, tālrunis: 65452554, elektroniskā pasta adrese: pasts@ptac.gov.lv, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0.

11.4. Puses ir tiesīgas iesniegt visus strīdus, kas izriet no Līguma, uzreiz iesniegt izskatīšanai Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.