Правила договоров - SMScredit.lv

ŠAJOS VISPĀRĪGAJOS NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:

Aizdevēja konts – Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā;

Aizdevējs – AS "4finance", vienotais reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-46, Rīga, Latvija, LV-1046;

Aizņēmēja konts – Uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja kontā, Ja Aizņēmējs reģistrācijas beigās savu identifikācijas procesu veic ar E-identifikāciju, tad par Aizņēmēja kontu tiek uzskatīts tas uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtais norēķinu konts, kuru Aizņēmējs ir norādījis Lietotāja kontā reģistrācijas laikā pirms E-identifikācijas veikšanas. Ja Aizņēmējs Līguma spēkā esamības laikā maina norēķinu kontu, Aizņēmējam ir pienākums pārskaitīt Aizņēmēja reģistrācijas komisiju no jaunā norēķinu konta uz Aizdevēja kontu.

Aizņēmēja reģistrācijas komisija – Komisijas maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 1.4. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par reģistrāciju Mājas lapā. Aizņēmēja Eidentifikācijas gadījumā reģistrācijas komisijas maksa netiek piemērota;

Aizņēmējs – Līguma Vispārīgo noteikumu 2.5. punktā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo Līgumu kā aizņēmējs, kas norādīts Līgumā. Daļā par fizisko personu datu apstrādi par Aizņēmēju šajā Līgumā ir uzskatāma jebkura fiziska persona, kas www.smscredit.lv mājas lapā ir izteikusi piekrišanu savu personas datu apstrādei un veikusi Aizņēmēja reģistrāciju (ar E-identifikāciju vai komisijas pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu), arī tajos gadījumos, kad šai personai nav izsniegta kredītlīnijas summa;

Aizņēmēja telefona numurs – Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs, par kuru Aizņēmējs informējis Aizdevēju;

Atlaide – Aizdevēja piemērota atlaide un/vai atvieglojumi Procentiem par kapitāla lietošanu vai citām ar kredītu saistītām izmaksām. Aizdevējam ir tiesības izvietot paziņojumu par Atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja kontā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi;

E-identifikācija – Elektroniska Aizņēmēja identifikācija Aizdevēja Mājas lapā, izmantojot Aizņēmēja bankas datu pārraides tiešsaisti Aizdevēja Mājas lapā ar Aizņēmēja bankas internetbanku vai izmantojot Smart-ID vai Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra nodrošināto reģistrācijas un autentifikācijas rīku (eParaksts eID);

GPL (Gada procentu likme) – Saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā gada procentu likme, t.i., Kredītlīnijas limita kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas. Gada procentu likme tiek norādīta Līgumā un tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi;

Izmaksai pieejamais – Kredītlīnijas limits Saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 4.2. punktu Aizdevēja vienpusēji noteikts limits, kas Aizņēmējam pieejams izmaksai Kredītlīnijas summu veidā no kopējā Kredītlīnijas limita;

Kopējā atmaksājamā summa – Summa, ko veido kopējā Kredītlīnijas summa un visas izmaksas, tai skaitā Procenti par kapitāla lietošanu, kas Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu;

Kredītlīnijas limits – Aizņēmējam piedāvātā kopējā pieejamā naudas summa, kas norādīta Lietotāja kontā vai nosūtīta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;

Kredītlīnijas summa – Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru tas vēl nav atmaksājis Aizdevējam un, kuru Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Līgumā noteiktajā kārtībā;

Speciālie līguma noteikumi – Aizdevēja sagatavots dokuments, kurā norādīts izsniegtās Kredītlīnijas summas apmērs, Procenti par kapitāla lietošanu dienā, GPL, aizņēmuma likme, Minimālā maksājuma apmērs, atlaides apmērs, ja tāda tiek piemērota, izmaksas datums un Maksājuma datums, un kuru Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;

Lietotāja konts – Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc identificējošas informācijas un paroles ievadīšanas Mājas lapā;

Līgums – Šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums, kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem līguma noteikumiem;

Maksājuma datums – Diena, kas tiek noteikta Speciālajos līguma noteikumos, kurā Aizņēmējam jānodrošina Minimālā maksājuma summas ieskaitījums Aizdevēja kontā pilnā apjomā.

Mājas lapa – Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.smscredit.lv un visas mājas lapas sadaļas, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja kontu, iesniedz Pieteikumu un noslēdz Līgumu;

Minimālais maksājums – Maksājums, kas Aizņēmējam jāveic atbilstoši Līguma 6.19. punktā noteiktajai kārtībai un apmēram un kas norādīts Lietotāja kontā, Speciālajos līguma noteikumos un Rēķinā.

MK Noteikumi – Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;

Parole – Aizņēmēja reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti, iesniedzot Pieprasījumu Lietotāja kontā, vai arī iesniedzot Pieprasījumu no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai Trešajai personai. Parole var tikt mainīta Lietotāja kontā;

Patiesā labuma guvējs – Fiziskā persona, kuras labā, interesēs tiek noslēgts Līgums, un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks);

Politiski nozīmīga persona – Persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – Persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai Politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa;

Ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā;

Pieņēmumi – Maksimālais Kredītlīnijas limits tiek izņemts uzreiz un tiek atmaksāts divpadsmit vienādos mēneša maksājumos;

Pieprasījums Līguma – Vispārīgo noteikumu 2. sadaļā noteiktajā kārtībā Aizņēmēja iesniegts pieprasījums Aizdevējam Kredītlīnijas summas izmaksai;

Procenti par kapitāla lietošanu – Atlīdzība Aizdevējam par Kredītlīnijas summas lietošanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas fiksēti Līgumā;

Puse/s – Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā;

Rēķins – Aizdevēja sagatavots rēķins, kur Aizdevējs norāda maksājumus, kas Aizņēmējam jāmaksā atbilstoši Līgumam;

Trešā persona – Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

Vispārīgie noteikumi – Šie Līguma vispārīgie noteikumi redakcijā, kāda ir nosūtīta Aizņēmēja reģistrācijas laikā vai Kredītlīnijas summas izsniegšanas laikā uz Aizņēmēja Mājas lapā norādīto e-pasta adresi;

1. REĢISTRĀCIJA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA

1.1. Lai noslēgtu Līgumu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda Paroli, ar kuras palīdzību Aizņēmējs turpmāk pēc reģistrācijas, iesniedzot Pieprasījumus Kredītlīnijas summu izmaksai Vispārīgajos noteikumos norādītajā kārtībā, apliecinās savu identitāti.

1.2. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums pamatot atteikumu reģistrēt Aizņēmēju.

1.3. Aizņēmēja reģistrācijas laikā Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma Vispārīgos noteikumus.

1.4. Ja netiek izmantota E-identifikācija, lai pabeigtu reģistrāciju, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma mērķi saskaņā ar Aizdevēja norādījumiem Mājas lapā. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā un reģistrācijas procesa laikā ir jānorāda Aizņēmēja konts, kas atvērts kādā no Latvijas Republikā esošajām komercbankām.

1.5. Lietotāja konts tiek aktivizēts pēc tam, kad Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju vai veic E-identifikāciju.

1.6. Puses vienojas, ka Aizdevējs piešķir Aizņemējam Kredītlīnijas limitu. Līguma darbības laikā, pēc atbilstoša Aizņēmēja Pieprasījuma saņemšanas, Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Kredītlīnijas summas Kredītlīnijas limita ietvaros, ja Aizņēmējs ir izpildījis Līguma 4.4. punktā ietvertos nosacījumus.

1.7. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un ir pabeigts reģistrācijas process, Aizdevējam saņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju vai pēc E-identifikācijas veikšanas un Puses ir vienojušās par izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru un Maksājuma datumu. Aizņēmēja pienākums veikt Kredītlīnijas summas atmaksu un citus šajā Līgumā noteiktos maksājumus, izņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju, rodas pēc tam, kad Aizdevējs ir izskaitījis Kredīltlīnijas summu uz Aizņēmēja kontu vai izsniedzis skaidrā naudā.

1.8. Šī Līguma Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa (E-identifikācijas gadījumā – Aizņēmēja veikta E-identifikācija Aizdevēja Mājas lapā) apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt, ka pirmajos Speciālajos līguma noteikumos, kas Aizņēmējam tiks nosūtīti, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā, var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.

1.9. Puses vienojas atsevišķi par aizņēmuma likmi, balstoties uz Aizņēmēja Pieprasījumā sniegto informāciju, kuru Aizdevējs apstiprina Speciālajos līguma noteikumos, kas tiek nosūtīti uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pastu.

1.10. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu. Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

1.11. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu

1.12. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Līguma Vispārīgie noteikumi un Speciālie līguma noteikumi tiek katru reizi pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas nosūtīti uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi, piemērojot šajā Līgumā noteikto maksu, ja Līgums Aizņēmējam jau ticis nosūtīts elektroniski. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts AS "4finance" datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts, kamēr neiestājas prasības noilgums vai ir nepieciešams Aizdevējam tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums piecpadsmit darba dienu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.

2. KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS PIEPRASĪJUMS

2.1. Pēc Aizņēmēja veiksmīgas reģistrācijas Mājas lapā, kā arī Līguma noslēgšanas, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Pieprasījumu jebkurā no tālāk minētajiem veidiem:

2.1.1. Iesniedz Pieprasījumu, zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Iesniedzot Pieprasījumu, zvanīt iespējams arī ne no reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura;

2.1.2. Aizpilda Pieprasījumu Mājas lapā Lietotāja kontā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru.

2.2. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādnieku datu bāzēs vai datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju un tā ienākumu un izdevumu attiecība ir atbilstoša no šī Līguma izrietošo saistību izpildei.

2.3. Pabeidzot reģistrāciju Mājas lapā, kā arī iesniedzot Pieprasījumu Kredītlīnijas summas izsniegšanai, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

2.4. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.

2.5. Lai reģistrētos Mājas lapā, noslēgtu Līgumu, kā arī pieprasītu Kredītlīnijas summu izsniegšanu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.5.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

2.5.2. Aizņēmējs ir vecumā no 18 līdz 80 gadiem;

2.5.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā, un Aizņēmējs nodokļu likumos tiek uzskatīts par rezidentu;

2.5.4. Aizņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru, t.sk., tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.5.5. Līguma noslēgšanas un Pieprasījuma nosūtīšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.

2.6. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir šī Līguma Patiesais labuma guvējs, kas nozīmē, ka naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un šis Līgums netiek slēgts jebkādas citas fiziskas vai juridiskas personas interesēs.

2.7. Gadījumā, ja mainās 2.6. punktā noteiktais, Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@smscredit.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi. Paziņojumā tiek ietverta šāda informācija par Patiesā labuma guvēju:

2.7.1. par rezidentu — vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.7.2. par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.7.3. informācija par Patiesā labuma guvēja veiktajiem darījumiem, saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

2.7.4. informācija par to, vai Patiesā labuma guvējs ir Politiski nozīmīga persona un/vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.

2.8. Aizņēmējam ir pienākums informēt Aizdevēju gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no Aizņēmēja ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu personu. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā elektroniski paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@smscredit.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.

2.9. Ja Aizņēmējs vai Patiesā labuma guvējs ir Politiski nozīmīga persona un/vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un tās mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz likumā noteikto apmēru, šādā gadījumā Patiesā labuma guvēja identifikācija tiek veikta Aizņēmējam vai Patiesā labuma guvējam ierodoties klātienē.

3. LĒMUMS PAR KREDĪTLĪNIJAS LIMITA PIEŠĶIRŠANU UN KREDĪTLĪNIJAS SUMMU IZMAKSU

3.1. Aizdevējs pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas līguma noslēgšanu pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu. Atbilstoši Aizdevēja pieņemtajam lēmumam, Aizņēmējam Līguma 1.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek nosūtīti Līguma Vispārīgie noteikumi, kurus Aizņēmējs apstiprina, pabeidzot reģistrāciju Līguma 1.4. punktā noteiktajā kārtībā.

3.2. Aizdevējs pieņem lēmumu par Kredītlīnijas summas izsniegšanu un informē par to Aizņēmēju atkarībā no Pieprasījuma iesniegšanas veida.

3.3. Ja Pieprasījums tiek iesniegts, Aizņēmējam izmantojot balss telefoniju Vispārīgo noteikumu 2.1.1. punktā. norādītajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Kredītlīnijas limita pieprasījumu un to, vai Aizņēmējs ir izpildījis Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus Kredītlīnijas summu izmaksai, Aizdevējs, izmantojot balss telefoniju, informē Aizņēmēju par piedāvājumu, norādot:

3.3.1. Kredītlīnijas summas apmērs;

3.3.2. Procenti par kapitāla lietošanu dienā;

3.3.3. Minimālā maksājuma apmērs un datums.

3.4. Kredītlīnijas summas saņemšanai pēc Vispārīgo noteikumu 3.3. punktā minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs, izmantojot balss telefoniju, apstiprina Aizdevēja piedāvājumu.

3.5. Ja Pieprasījums ir aizpildīts un iesniegts Aizdevējam Mājas lapā Lietotāja kontā Vispārīgo noteikumu 2.1.2. punktā norādītajā kārtībā, tad pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Kredītlīnijas summas pieprasījumu un to, vai Aizņēmējs ir izpildījis Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus Kredītlīnijas summu izmaksai, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontu informāciju par piedāvājumu, norādot Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3.1. – 3.3.3. punktā noteikto informāciju.

3.6. Kredītlīnijas summas saņemšanai pēc Vispārīgo noteikumu 3.5. punktā minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs Lietotāja kontā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu.

3.7. Pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis Vispārīgo noteikumu 3.4. vai 3.6. punktā minēto Aizņēmēja apstiprinājumu, Aizdevējs paziņo par to Aizņēmējam, izmantojot balss telefoniju (3.3. punktā noteiktajā gadījumā), vai nosūta lēmumu uz Lietotāja kontu (3.6. punktā noteiktajā gadījumā).

4. KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pamatojoties uz Aizņēmēja Pieprasījumu par Kredītlīnijas summas izmaksu, Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.

4.2. Aizdevējam Līguma darbības laikā ir tiesības Kredītlīnijas limita ietvaros noteikt (t.sk. paaugstināt vai pazemināt iepriekš noteikto) Aizņēmējam Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu, ņemot vērā Aizņēmēja kredītvēsturi, sadarbības ilgumu ar Aizdevēju, kā arī izvērtējot Aizņēmeja spēju atmaksāt kredītu un to vai Aizņēmējs ir pienācīgi pildījis savas saistības.

4.3. Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu pēc tam, kad Līgums ir stājies spēkā atbilstoši Līguma 1.7. punktam.

4.4. Pēc Līguma noslēgšanas Aizņēmējam ir tiesības Kredītlīnijas limita kopējās summas ietvaros pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu attiecīgā Pieprasījuma iesniegšanas brīdī un izpildot šādus nosacījumus:

4.4.1. pieprasot Kredītlīnijas summu atkārtoti Izmaksai pieejamā Kredītlīnijas limita ietvaros, no jauna izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš nepārsniedz iepriekš izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu;

4.4.2. ja Aizņēmējam Kredītlīnijas summu veidā izmaksāts viss Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits, uz jaunu Kredītlīnijas summas izmaksu tas var pieteikties pēc tam, kad atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredītlīnijas summa, vai arī Aizdevējs palielinājis Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu.

4.5. Aizdevējam ir tiesības atteikt izmaksāt atsevišķas Kredītlīnijas summas šādos gadījumos:

4.5.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 8.2. apakšpunktos minētajos gadījumos;

4.5.2. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;

4.5.3. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus;

4.5.4. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos noteikumos;

4.5.5. Objektīvu iemeslu dēļ, tai skaitā gadījumā, ja pastāv risks, ka Kredītlīnijas summas izsniegšana var radīt zaudējumus Aizdevējam, Aizdevējam ir tiesības pārtraukt tiesības saņemt un izmantot Kredītlīnijas summu.

4.6. Gadījumā, ja Aizdevējs ir izmantojis tiesības atteikt atsevišķu Kredītlīnijas summu izmaksu Aizņēmējam, tas Aizņēmējam neliedz tiesības atkārtoti pieprasīt Kredītlīnijas summas izsniegšanu pēc tam, kad tas novērsis iemeslus, kas bijuši Aizdevēja 4.5. punktā minētā atteikuma pamatā.

4.7. Līguma darbības laikā, pēc Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtējuma veikšanas, Aizdevējs var palielināt kopējo piešķirtā Kredītlīnijas limita summu.

4.8. Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts tikai laikā no pulksten 08:00 līdz 23:00 vai citā laikā, kas norādīts Mājas lapā kā Aizdevēja darba laiks. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā.

4.9. Aizdevējs ir tiesīgs noteikt Kredītlīnijas summas pārskaitīšanas termiņu uz Aizņēmēja kontu, pamatojoties uz Aizdevēja noslodzi, garantējot naudas izmaksu ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc Kredītlīnijas summas izmaksas apstiprināšanas, nosakot pārskaitīšanas datumu Speciālajos līguma noteikumos.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī uz Aizņēmēja Lietotāja kontā reģistrēto e-pasta adresi. Aizņēmējam ir tiesīgs izmantot citu komunikācijas kanālu atteikuma tiesību īstenošanai, ja Aizdevējs to akceptē.

5.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

5.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

5.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.2.3. Dokumenta nosaukums „iesniegums”;

5.2.4. Paziņojumu par Kredītlīnijas summas pirmstermiņa atmaksu un atkāpšanos no Līguma, kurš stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju;

5.2.5. Iesnieguma parakstīšanas vietu un laiku;

5.2.6. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

5.3. Ja Aizņēmējs izmanto Līguma Vispārīgo noteikumu 5.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz Maksājuma datumam, atmaksāt Kopējo atmaksājamo summu, t.sk. izsniegto Kredītlīnijas summu un Procentus par kapitāla lietošanu, kas tiek aprēķināti par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku.

5.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Kopējās atmaksājamās summas samaksu Aizdevējam.

6. KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS ATMAKSA UN PROCENTU PAR KAPITĀLA LIETOŠANU SAMAKSA

6.1. Aizņēmējs maksā Procentus par kapitāla lietošanu tikai par tam Kredītlīnijas līgumā noteiktajā kārtībā izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Aizņēmuma likme tiek norādīta Speciālajos līguma noteikumos, Procentus par kapitāla lietošanu aprēķina par katru kapitāla izmantošanas dienu. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu tiek nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu.

6.2. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredītlīnijas summu un maksā Procentus par kapitāla lietošanu par visu faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku saskaņā ar Speciālajiem līguma noteikumiem. Ja Aizņēmējs ir izmantojis Līguma 4.4. punktā paredzētās tiesības pieprasīt Kredītlīnijas summas izmaksu pieejamā Kredītlīnijas limita apmērā, tad šī no jauna izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jau izsniegtajai Kredītlīnijas summai.

6.3. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt Procentus par kapitāla lietošanu vai citas ar kredītu saistītās izmaksas.

6.4. Aprēķinot procentus, tiek izmantota fiksēta procentu likme.

6.5. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Lietotāja kontā norādīto faktiskās dzīves vietas adresi un/vai e-pasta adresi un/vai nosūta uz Aizņēmēja Lietotāju kontu Mājas lapā, savlaicīgi pirms Maksājuma datuma.

6.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka Rēķina nesaņemšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums veikt Minimālo maksājumu līdz katra mēneša noteiktajam Maksājuma datumam.

6.7. No Līguma izrietošo maksājumu izpilde tiek veikta Kredītlīnijas valūtā. Ja kāda no Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Kredītlīnijas valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Kredītlīnijas valūtu. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Kredītlīnijas valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu, veicot Kredītlīnijas summas atmaksu, tiek pārskaitīts maksājums, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums.

6.8. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu, kas norādīts Mājas lapā.

6.9. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

6.10. Aktuālā informācija par Minimālo maksājumu veikšanu, Kredītlīnijas summas atmaksu, Procentiem par kapitāla lietošanu un/ nokavējuma procentiem un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā Mājas lapā.

6.11. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Kredītlīnijas summas izsniegšanas datumu.

6.12. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja maksājums tiek identificēts uz Aizņēmēja iesniegumā sniegtās informācijas pamata, jau aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti.

6.13. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā – sākotnēji tiek dzēsta vēl nenomaksātie Procenti par kapitāla lietošanu, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.14. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Kredītlīnijas summu pilnībā vai daļēji jebkurā brīdī. Tādā gadījumā Procenti par kapitāla lietošanu tiek rēķināti no neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

6.15. Ja Aizdevējam rodas ilgstošas saistību izpildes grūtības, būtiski kavējot saistību izpildi vai Minimālā maksājuma samaksu, Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizņēmēja saistību izpildi noteiktā laika periodā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Ja Aizdevējs pēc mutiskas vai rakstiskas vienošanās ar Aizņēmēju sagatavo saistību izpildes atmaksas grafiku, saskaņā ar kuru Aizņēmējam jāveic saistību izpildi ilgākā laika periodā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos, tad Aizdevējam ir tiesības piemērot restrukturizācijas maksu un noteikt tās atmaksas kārtību. Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos jāveic saistību izpilde tādā apmērā, kāds tiek norādīts pēc Aizņēmēja ierosinājuma Aizdevēja sagatavotā grafikā. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos.

6.16. Ja Aizdevējs un Aizņēmējs ir vienojušies par parāda atmaksu pēc sagatavotā parāda atmaksas grafika saskaņā ar šī Līguma 6.15.punktu, tad Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā - sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi, kuros sākotnēji tiek dzēsti Procenti par kapitāla lietošanu, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.17. Ja Aizņēmējam tiek izveidots atmaksas grafiks atbilstoši 6.15. punktā noteiktai kārtībai, Aizņēmējam ir tiesības mainīt atmaksas grafika datumu:

6.17.1. nākamajam neatmaksātajam grafika maksājumam, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 1% apmērā no atmaksas grafikā norādītās kārtējās maksājumā atmaksājamās Kredītlīnijas summas par katru faktiski atlikto dienu, kuras atmaksa ir jāveic datumā, kas tiek mainīts;

6.17.2. visiem grafika maksājumiem, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 3% apmērā no atlikušās neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

6.18. Ja Aizņēmējs ieskaita Aizdevēja kontā lielāku naudas summu, nekā Aizņēmējam ir pienākums maksāt atbilstoši Līgumā noteiktajam saistību apmēram, tādējādi veidojot pārmaksu, Aizņēmējam ir tiesības vērsties pie Aizdevēja ar lūgumu veikt pārmaksas atgriešanu, nosūtot paziņojumu uz Aizdevēja elektroniskā pasta adresi. Ja ir izveidojusies pārmaksa, Aizdevējam ir tiesības:

6.18.1. atgriežot pārmaksu, ieturēt tādu naudas summu, kas ir vienāda ar bankas komisiju par maksājuma veikšanu un izmaksām, kas saistītas ar pārmaksātās naudas administrēšanu;

6.18.2. ieskaitīt pārmaksu Aizņēmēja spēkā esošo saistību apmaksai pret Aizdevēju.

6.19. Minimālais maksājums tiek maksāts ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Minimālais maksājuma apmērs ir ne mazāk kā 3% no neatmaksātās Kredītlīnijas summas un Procenti par kapitāla lietošanu un Līguma 7.8. punktā noteiktās izmaksas, bet ne mazāk par 20.00 EUR. Ja neizpildītās saistības ir mazākas par 20.00 EUR, tad Minimālā maksājuma summa ir neatmaksātās neizpildīto saistību apmērā. Minimālā maksājuma summa var tikt palielināta par jebkuriem kavētiem maksājumiem no iepriekš izrakstītiem rēķiniem.

7. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai mainās jebkura cita Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Aizņēmējam ir pienākums veikt Lietotāja kontā izmaiņas un ievadīt Lietotāja kontā aktuālo informāciju. Aizdevējs ir atbrīvots no atbildības par Kredītlīnijas summas izmaksu uz nepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, ja Aizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta rekvizītu maiņu.

7.2. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (t.sk., Lietotāja konta lietotāja vārds un Parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

7.3. Aizņēmējs apņemas izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

7.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu par katru šādu vēstuli, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.5. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru, Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus atbilstoši cenrādim, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu par katru šādu rakstveida informāciju.

7.6. . Informāciju par saskaņā ar šo līgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (maksājumu izraksts) un izziņu par to, ka saistības ir izpildītas, Aizdevējs sagatavo un sniedz Aizņēmējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar izziņas sagatavošanu un nosūtīšanu, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.7. Aizņēmējam ir tiesības izlietot viņam izsniegto Kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem un mērķiem. Kredītlīnijas summa izlietojama tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums nav noteikts starptautiskajos vai nacionālajos tiesību aktos, kredītlīnijas summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.

7.8. Aizņēmēja Kredītlīnijas līgumā noteikto saistību izpildes kavējuma gadījumā, Aizdevējam ir tiesības piemērot un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevums saistībā ar parāda atgūšanai veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmēju labprātīgi izpildīt Kredītlīnijas līgumā noteiktās saistības. Izdevumi tiek aprēķināti atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.9. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt dokumenta kopiju, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, rakstveida vai elektroniskā formā, Aizdevējs izsniedz pieprasīto dokumentu ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus atbilstoši Aizdevēja cenrādim, par katru šādu rakstveida informāciju.

7.10. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros vai ir nepieciešams novērst iespējamo prettiesisko darbību.

7.11. Pusēm ir tiesības aprēķināt un pieprasīt no otras Līguma puses atlīdzināt tiešus zaudējumus (prettiesīgas darbības vai bezdarbības dabiskās un nepieciešamās sekas), kas radušies vienas Līguma Puses prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā. Zaudējumu apmērs tiek noteikts atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai. Kā viens no zaudējumu rašanās pamatiem var būt otras Puses pienācīga Līguma neizpilde.

7.12. Ja Aizņēmēja prettiesiska darbība vai bezdarbība Aizdevējam ir radījusi tiešos zaudējumus, tie var tikt aprēķināti, ņemot vērā:

7.12.1. valsts nodevas un komisijas, kuru samaksa nebūtu jāveic, ja netiktu veikta prettiesiska darbība;

7.12.2. noslodzes palielināšanos uz infrastruktūru;

7.12.3. obligāto izmaksu pieaugumu;

7.12.4. portfeļa kvalitātes kritumu;

7.12.5. negatīvu reputācijas ietekmi;

7.12.6. administratīvo izmaksu pieaugumu;

7.12.7. līguma izpildes termiņš;

7.12.8. privāta detektīva piesaistīšanas nepieciešamība;

7.13. Neviena no Līguma Pusēm neuzņemas nejaušības risku un nevienai no Pusēm nav jāatlīdzina nejauši zaudējumi.

7.14. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumus tiek aprobežots ar izsniegtās un neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmēru uz zaudējumu rašanās brīdi.

7.15. Pusei ir tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību uzreiz, kad zaudējumi ir radušies, nosakot zaudējuma atlīdzības izpildes kārtību.

8. ATBILDĪBA

8.1. Ja Aizņēmējs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Aizdevējam ir šādas tiesības:

8.1.1. Piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentu likme dienā norādīta Speciālajos līguma noteikumos vai arī tiek piemērota likumā noteiktā likme, ja tā atšķiras no Speciālajos līguma noteikumos noteiktās nokavējuma procentu likmes un šāda likme likumā ir noteikta uz noteiktu laika periodu;

8.1.2. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs;

8.1.3. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 9.2.punktā minētās Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, iepriekš to saskaņojot ar Aizņēmēju.

8.2. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt Aizņēmējam Kredītlīnijas summu atmaksu un citu no Līguma izrietošo maksājumu izpildi nekavējoties šādos gadījumos:

8.2.1. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;

8.2.2. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no sekojošiem Līguma Vispārīgo noteikumu punktiem: 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 7.2.;

8.2.3. Aizņēmējs ilgāk par 14 kalendārajām dienām kavē Minimālā maksājuma veikšanu;

8.2.4. tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredītlīnijas summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta piedziņas darbības;

8.2.5. ir spēkā stājies tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

8.3. Aizdevējam izmantojot Līguma 8.2.1. – 8.2.5. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. nokavējuma procentus, Līgumā noteiktajos gadījumos.

8.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

8.5. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai mobilā tālruņa īsziņas (SMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.