Правила договоров - Vivus.lv

ŠAJOS VISPĀRĪGAJOS NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:

Aizdevēja konts – Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Speciālajos līguma noteikumos, Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītā rēķinā par kārtējo maksājumu;

Aizdevējs – AS "4finance", vienotais reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-46, Rīga, Latvija, LV-1046;

Aizņēmēja konts – Uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja kontā, Ja Aizņēmējs reģistrācijas beigās savu identifikācijas procesu veic ar E-identifikāciju, tad par Aizņēmēja kontu tiek uzskatīts tas uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtais norēķinu konts, kuru Aizņēmējs ir norādījis Lietotāja kontā reģistrācijas laikā pirms E-identifikācijas veikšanas. Ja Aizņēmējs Līguma spēkā esamības laikā maina norēķinu kontu, Aizņēmējam ir pienākums pārskaitīt Aizņēmēja reģistrācijas komisiju no jaunā norēķinu konta uz Aizdevēja kontu.

Aizņēmēja reģistrācijas komisija – Maksājums vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 2.1.3. punktu Aizņēmējs samaksā Aizdevējam par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājas lapā. Aizņēmēja e-identifikācijas gadījumā reģistrācijas komisijas maksa netiek piemērota;

Aizņēmējs – Līguma Vispārīgo noteikumu 2.7. punktā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo Līgumu kā aizņēmējs, kas norādīts Līgumā. Daļā par fizisko personu datu apstrādi par Aizņēmēju šajā Līgumā ir uzskatāma jebkura fiziska persona, kas www.smscredit.lv mājas lapā ir izteikusi piekrišanu savu personas datu apstrādei un veikusi Aizņēmēja reģistrāciju (ar E-identifikāciju vai komisijas pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu), arī tajos gadījumos, kad šai personai nav izsniegta kredītlīnijas summa;

Aizņēmēja mobilā telefona numurs – Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs;

Anuitātes metode – Maksājumu kārtība, saskaņā ar ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam Kredītlīnijas summu un Procentus, kuru kopsumma ir vienāda visos Kredītlīnijas summas atmaksas mēnešos;

Atlaide – Aizdevēja piemērota atlaide un/vai atvieglojumi Procentiem un/vai Pagarināšanas komisijai, vai citām ar kredītu saistītām izmaksām. Aizdevējam ir tiesības izvietot paziņojumu par Atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja kontā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi;

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija- saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs;

E-identifikācija – Elektroniska Aizņēmēja identifikācija Aizdevēja Mājas lapā, izmantojot Aizņēmēja bankas datu pārraides tiešsaisti Aizdevēja Mājas lapā ar Aizņēmēja bankas internetbanku vai izmantojot Smart-ID vai Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra nodrošināto reģistrācijas un autentifikācijas rīku (eParaksts eID);

Grafiks – Kredītlīnijas summas atmaksas un Procentu maksājumu grafiks, par kuru Puses vienojas Līguma 2.4. punktā noteiktajā kārtībā, un kas tiek fiksēts Speciālajos līguma noteikumos, atbilstoši kam Aizņēmējs veic Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu maksājumus Aizdevējam;

GPL – (Gada procentu likme) Saskaņā ar MK noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā gada procentu likme, t.i., Kredītlīnijas kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas. Gada procentu likme tiek norādīta Speciālajos līguma noteikumos un tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi;

Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits – Saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 3.2. punktu Aizdevēja vienpusēji noteikts limits, kas Aizņēmējam pieejams izmaksai Kredītlīnijas summu veidā no kopējā Kredītlīnijas limita;

Kopējā atmaksājamā summa – Saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido kopējā Kredītlīnijas limita summa un visas izmaksas, tai skaitā Kredītlīnijas limita lietošanas komisija, kas Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu un kas aprēķināta, izmantojot Pieņēmumus;

Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisija – Komisija, kas tiek piemērota, kā vienreizējs maksājums par kredītlīnijas summas izsniegšanu. Komisijas apmērs tiek noteikts Speciālajos līguma noteikumos. Kredītlīnijas summas atmaksas pēdējais datums Diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Grafiku ir jāveic pēdējais Kredītlīnijas summas atmaksas un Procentu maksājums;

Kredītlīnijas limits – Aizņēmējam piedāvātā kopējā Aizņēmējam pieejamā naudas summa, kas norādīta Speciālajos līguma noteikumos, kura Līguma darbības laikā, Aizņēmējam izpildot Līguma noteikumus, pa daļām tiek izmaksāta Aizņēmējam;

Kredītlīnijas summa – Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam Līgumā noteiktajā kārtībā;

Speciālie līguma noteikumi – Aizdevēja sagatavots dokuments, kurā norādīts izsniegtās Kredītlīnijas summas apmērs, Procenti, atmaksas Grafiks, GPL, aizņēmuma likme, atlaides apmērs, ja tāda tiek piemērota, izmaksas datums, un kuru Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;

Lietotāja konts – Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek izveidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā;

Līgums – Šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums, ko veido Vispārīgie noteikumi un Speciālie līguma noteikumi, un kura neatņemamu sastāvdaļu veido Grafiks;

Maksājuma datums – Diena, kurā Aizņēmējam atbilstoši Grafikam jānodrošina maksājuma summas ieskaitījums Aizdevēja kontā pilnā apjomā;

Mājas lapa – Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.vivus.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja kontu, iesniedz Pieteikumu un noslēdz Līgumu;

MK Noteikumi – Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;

Pagarināšana – Izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšanas komisija uz vienu kalendāro mēnesi, ņemot vērā pagarināšanas komisijas saņemšanas datumu, ar jauna atmaksas grafika izveidošanu, samaksājot Pagarināšanas komisiju saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 5.p.;

Pagarināšanas komisija – Aizdevēja piedāvāta, Aizņēmēja apstiprināta un Mājas lapā un Lietotāja kontā norādīta Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanas komisija, ko Aizņēmējs pārskaita uz Aizdevēja kontu, lai saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 5.p. pagarinātu Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu uz vienu kalendāro mēnesi;

Patiesā labuma guvējs – Fiziskā persona, kuras labā, interesēs tiek noslēgts Līgums, un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks);

Politiski nozīmīga persona – Persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – Persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa;

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā;

Pieņēmumi – Maksimālais Kredītlīnijas limits tiek izņemts uzreiz un tiek atmaksāts divpadsmit vienādos mēneša maksājumos ar pēdējo maksājumu nosedzot visu atlikušo Kredītlīnijas summu un Procentus;

Pieprasījums – Atbilstoši Vispārīgo noteikumu 2.4. punktam Mājas lapā noformēts Aizņēmēja izteikts pieprasījums saņemt no Aizdevēja Kredītlīnijas summu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

Procenti – Atlīdzība Aizdevējam par Kredītlīnijas summas lietošanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas fiksēti Speciālajos līguma noteikumos;

Puse – Aizņēmējs vai Aizdevējs;

Puses – Aizņēmējs un Aizdevējs kopā;

Pušu identifikācijas informācija – Speciālajos līguma noteikumos norādītā informācija par Pusēm: Aizdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, Aizdevēja konts un Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, faktiskā dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Aizņēmēja konts;

Rēķins – Aizdevēja sagatavots rēķins Kredītlīnijas summas atmaksai un Procentu samaksai;

Trešā persona – Jebkura persona, kura nav Līguma puse;

Vispārīgie noteikumi – Šie Vispārīgie Līgumu noteikumi; Vispārīgie noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tie ir saistoši Pusēm visā šī Līguma darbības laikā, t.i. līdz brīdim, kad Aizņēmējs ir izpildījis visas savas no šī Līguma izrietošās saistības pret Aizdevēju.

1. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

1.1. Noslēdzot šo Līgumu, Puses vienojas par Kredītlīnijas limitu, kuru Aizdevējs piešķir Aizņēmējam. Līguma darbības laikā, pēc atbilstoša Aizņēmēja Pieprasījuma saņemšanas, Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Kredītlīnijas summas Kredītlīnijas limita ietvaros, ja Aizņēmējs ir izpildījis Līguma 3.3. punktā ietvertos nosacījumus.

1.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un ir pabeigts reģistrācijas process atbilstoši 2.1. punktā noteiktajai kārtībai, Aizdevējam saņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju vai pēc E-identifikācijas veikšanas un Puses ir vienojušās par izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru un Grafiku. Aizņēmēja pienākums veikt Kredītlīnijas summas atmaksu un citus šajā Līgumā noteiktos maksājumus, izņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju, rodas pēc tam, kad Aizdevējs ir izskaitījis Kredīltlīnijas summu uz Aizņēmēja kontu vai izsniedzis skaidrā naudā.

1.3. Šī Līguma Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa (E-identifikācijas gadījumā - Aizņēmēja veikta E-identifikācija Aizdevēja Mājas lapā) apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt, ka pilnīga informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.) Speciālajos līguma noteikumos tiks iekļauta pēc tam, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā.

1.4. Par Kredītlīnijas summai piemērojamajiem Procentiem un atmaksas Grafiku Puses vienojas atsevišķi pie katras Kredītlīnijas summas izsniegšanas, balstoties uz Aizņēmēja Pieprasījumā sniegto informāciju, kuru Aizdevējs apstiprina Lietotāja kontā un fiksē Speciālajos līguma noteikumos, kas tiek nosūtīts uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto epastu, kā arī publicēts Lietotāja kontā.

1.5. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu. Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

1.6. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu.

1.7. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Līguma Vispārīgie noteikumi un Speciālie līguma noteikumi tiek katru reizi pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas nosūtīti uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi, piemērojot šajā Līgumā noteikto maksu, ja Līgums Aizņēmējam jau ticis nosūtīts elektroniski. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts AS "4finance" datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums piecpadsmit darba dienu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.

2. REĢISTRĀCIJA UN KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS UN APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Personai, kura vēlas noslēgt Līgumu un saņemt Kredītlīnijas summu, jāreģistrējas Mājas lapā, veicot sekojošas darbības zemāk norādītajā secībā:

2.1.1. Persona reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas;

2.1.2. Aizdevējs nosūta uz personas norādīto e-pastu Vispārīgos noteikumus tajā redakcijā, kas nosūtīšanas dienā publicēta Aizdevēja Mājas lapā, kā arī Speciālos noteikumus, kuros ietverts Aizdevēja piedāvājums Līguma noslēgšanai;

2.1.3. Ja Aizņēmējs piekrīt Vispārīgajiem noteikumiem, Speciālajiem noteikumiem un Aizņēmēja personas datu apstrādei saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 9.1. – 9.4. punktu, tad Aizņēmējs savas identifikācijas nolūkā no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka šī maksājuma mērķis ir: „Apstiprinu reģistrācijas numuru Nr. (Aizņēmēja mobilā telefona numurs) un piekrītu Vivus.lv Kredītlīnijas līguma noteikumiem”. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā un reģistrācijas procesa laikā ir jānorāda Aizņēmēja konts, kas atvērts kādā no Latvijas Republikā esošajām komercbankām. Aizņēmējs piekrīt, ka pirmajos Speciālajos līguma noteikumos, kas Aizņēmējam tiks nosūtīti pēc Līguma spēkā stāšanās, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā, var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.

2.2. Aizdevējs pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas limita līguma noslēgšanu, kā arī nosūta Aizņēmējam Līguma

2.1.2. punktā norādītos dokumentus pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Aizņēmēja maksātspējas izvērtējumu. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt personas reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums pamatot reģistrācijas atteikumu. Ja Aizdevējs apstiprina Aizņēmēja reģistrāciju, tad Aizdevējs izveido un aktivizē Lietotāja kontu.

2.3. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atmaksāta Aizņēmējam, t.sk. arī gadījumā, ja Aizņēmējs izmanto šajā Līgumā pielīgto atkāpšanās tiesību.

2.4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas Mājas lapā un Līguma noslēgšanas, Aizņēmējs iegūst tiesības iesniegt Aizdevējam Kredītlīnijas summas Pieprasījumu, veicot sekojošas darbības zemāk norādītajā secībā:

2.4.1. Aizņēmējs aizpilda Kredītlīnijas summas Pieprasījumu Mājas lapā un norāda tajā visas pieprasītās ziņas (t.sk. Kredītlīnijas summu un Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu);

2.4.2. Aizņēmējs Mājas lapā iepazīstas ar Aizdevēja piedāvātajiem Kredītlīnijas summas izsniegšanas noteikumiem, (Kredītlīnijas summu, Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu, maksājumu Grafiku, Procentiem), kas (kopā ar Pušu identifikācijas informāciju) Kredītlīnijas summas apstiprināšanas gadījumā tiks ietverti Speciālajos līguma noteikumos un kas tiks nosūtīts Aizņēmējam saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 2.4.3. punktu;

2.4.3. Ja Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja piedāvātajiem Kredītlīnijas summas izsniegšanas noteikumiem, tas Mājas lapā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu, pēc kā Aizdevējs nosūta tam Speciālos līguma noteikumus, kurā ietverts Grafiks, Rēķinu un pārskaita Kredītlīnijas summu uz Aizņēmēja kontu.

2.5. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Kredītlīnijas summas Pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka:

2.5.1. Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām;

2.5.2. Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādnieku uzskaites datu bāzēs vai datu bāzēs kredītvēstures veidošanai;

2.5.3. Nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju;

2.5.4. Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, saprot tos, piekrīt tiem, atzīst tos par sev saistošiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

2.6. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja Lietotāja kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja mobilā telefona numuru vai jebkuru citu gala iekārtu, lai sasniegtu Aizņēmēju.

2.7. Lai reģistrētos Mājas lapā un noslēgtu Līgumu, kā arī iesniedzot Kredītlīnijas summas Pieprasījumu, Aizņēmējam ir jāatbilst un Aizņēmējs apliecina, ka Līguma darbības laikā tas atbildīs šādiem kritērijiem:

2.7.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

2.7.2. Aizņēmējs ir vecumā no 18 līdz 75 gadiem;

2.7.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā, un viņš tiek uzskatīts par rezidentu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;

2.7.4. Aizņēmējam ir atvērts norēķinu konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kurā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.7.5. Kredītlīnijas summas Pieprasījuma nosūtīšanas brīdī un Līguma noslēgšanas brīdī Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē.

2.8. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir šī Līguma Patiesais labuma guvējs, kas nozīmē, ka naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un šis Līgums netiek slēgts jebkādas citas fiziskas vai juridiskas personas interesēs.

2.9. Gadījumā, ja mainās 2.8. punktā noteiktais, Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@vivus.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi. Paziņojumā tiek ietverta šāda informācija par patiesā labuma guvēju:

2.9.1. par rezidentu — vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.9.2. par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.9.3. informācija par patiesā labuma guvēja veiktajiem darījumiem, saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

2.9.4. informācija par to, vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.

2.10. Aizņēmējam ir pienākums informēt Aizdevēju gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no Aizņēmēja ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu personu. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā elektroniski paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@vivus.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.

2.11. Ja Aizņēmējs vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un tās mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz likumā noteikto apmēru, šādā gadījumā Patiesā labuma guvēja identifikācija tiek veikta Aizņēmējam vai Patiesā labuma guvējam ierodoties klātienē.

3. KREDĪTLĪNIJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Pamatojoties uz Aizņēmēja Pieprasījumu par Kredītlīnijas summas izmaksu, Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.

3.2. Aizdevējam Līguma darbības laikā ir tiesības Kredītlīnijas limita ietvaros noteikt (t.sk. paaugstināt vai pazemināt iepriekš noteikto) Aizņēmējam Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu, ņemot vērā Aizņēmēja kredītvēsturi, sadarbības ilgumu ar Aizdevēju, t.sk., savlaicīgi atmaksāto Kredītlīnijas summu skaitu un kopējo summu, kā arī izvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītlīnijas summu. Informācija par Aizņēmējam Izmaksai pieejamo limitu tiks norādīta Aizņēmēja Lietotāja kontā, kā arī Aizņēmējs par to tiks informēts īsziņas veidā.

3.3. Pēc Līguma noslēgšanas Aizņēmējam ir tiesības Kredītlīnijas limita kopējās summas ietvaros pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu attiecīgā Pieprasījuma iesniegšanas brīdī un izpildot šādus nosacījumus:

3.3.1. pieprasot Kredītlīnijas summu atkārtoti Izmaksai pieejamā Kredītlīnijas limita ietvaros, no jauna izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš nepārsniedz iepriekš izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu;

3.3.2. ja Aizņēmējam Kredītlīnijas summu veidā izmaksāts viss Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits, uz jaunu Kredītlīnijas summas izmaksu tas var pieteikties pēc tam, kad atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredītlīnijas summa, vai arī Aizdevējs palielinājis Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu.

3.4. Aizdevējam ir tiesības atteikt izmaksāt atsevišķas Kredītlīnijas summas šādos gadījumos:

3.4.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 8.2. apakšpunktos minētajos gadījumos;

3.4.2. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;

3.4.3. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3. punktā minētos nosacījumus;

3.4.4. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos un/ vai Speciālajos līguma noteikumos;

3.4.5. Objektīvu iemeslu dēļ, tai skaitā gadījumā, ja pastāv risks, ka Kredītlīnijas summas izsniegšana var radīt zaudējumus Aizdevējam, Aizdevējam ir tiesības pārtraukt tiesības saņemt un izmantot Kredītlīnijas summu.

3.5. Gadījumā, ja Aizdevējs ir izmantojis tiesības atteikt atsevišķu Kredītlīnijas summu izmaksu Aizņēmējam, tas Aizņēmējam neliedz tiesības atkārtoti pieprasīt Kredītlīnijas summas izsniegšanu pēc tam, kad tas novērsis iemeslus, kas bijuši Aizdevēja 3.4. punktā minētā atteikuma pamatā.

3.6. Līguma darbības laikā, pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtējuma veikšanas, Aizdevējs var palielināt kopējo piešķirtā Kredītlīnijas limita summu, piedāvājot Aizņēmējam jaunus Speciālos noteikumus, kuri stājas spēkā pēc tam, kad Aizdevējs tos ir piedāvājis un Aizņēmējs ir apstiprinājis Līguma 12. Sadaļā noteiktajā kārtībā.

3.7. Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts tikai laikā no pulksten 07:00 līdz 23:00. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā.

3.8. Aizdevējs ir tiesīgs noteikt Kredītlīnijas summas pārskaitīšanas termiņu uz Aizņēmēja kontu, pamatojoties uz Aizdevēja noslodzi, garantējot naudas izmaksu ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc Kredītlīnijas summas izmaksas apstiprināšanas, nosakot pārskaitīšanas datumu Speciālajos līguma noteikumos.

4. ATTEIKUMA TIESĪBAS

4.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, nosūtot Aizdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī uz Aizņēmēja Lietotāja kontā reģistrēto e-pasta adresi. Aizņēmējam ir tiesīgs izmantot citu komunikācijas kanālu atteikuma tiesību īstenošanai, ja Aizdevējs to akceptē.

4.2. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

4.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

4.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

4.2.3. Dokumenta nosaukums „paziņojums";

4.2.4. Paziņojumu par pirmstermiņa Kredītlīnijas summas atmaksu un par atkāpšanos no Līguma, kurš stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju;

4.2.5. Paziņojuma sastādīšanas vietu un laiku;

4.2.6. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

4.3. Ja Aizņēmējs izmanto Vispārīgo noteikumu 4.1. punktā. paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, bet, ja kredīta atmaksas termiņš ir mazāks par 30 dienām, tad līdz atmaksas termiņa dienai, atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu, kā arī samaksāt Aizdevējam Procentus par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku.

4.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu samaksu Aizdevējam.

5. KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS LIETOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA

5.1. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšanu.

5.2. Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs iemaksā pagarināšanas komisiju Aizdevēja kontā tādā apmērā, kāds tiks norādīts Aizdevēja termiņa pagarinājuma piedāvājumā. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka maksājuma mērķis ir „termiņa pagarinājums”. Pēc Pagarināšanas komisijas saņemšanas Aizdevējs informē Aizņēmēju par Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu.

5.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt termiņa pagarināšanu. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Pagarināšanu.

6. KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS ATMAKSA UN PROCENTU SAMAKSA

6.1. Aizņēmējs maksā Procentus tikai par tam Kredītlīnijas limita līgumā noteiktajā kārtībā izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Procentu apmērs tiek noteikts katrai Kredītlīnijas summai atsevišķi, atbilstoši Mājas lapā un Lietotāja kontā norādītajai informācijai. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu, tās lietošanas termiņu, Procentiem, tiek iekļauta Speciālajos līguma noteikumos, kam tiek pievienots Grafiks, un tiek nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu.

6.2. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredītlīnijas summu, Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisiju un maksā Procentus par visu faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku saskaņā ar Speciālajiem līguma noteikumiem un atbilstoši Grafikam, par kuru Puses vienojušās Līguma 2.4. punktā norādītajā kārtībā. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir izmantojis Līguma 3.3. punktā paredzētās tiesības pieprasīt atkārtotu Kredītlīnijas summas izmaksu iepriekšējā Grafika spēkā esamības laikā, tad šī no jauna izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jau izsniegtajai Kredītlīnijas summai un par kopējo summu tiek sagatavots aktualizēti Speciālie līguma noteikumi un Grafiks, kas aizstāj iepriekš sagatavotos Speciālos līguma noteikumus.

6.3. Līgumā noteiktie maksājumi tiek veikti Kredītlīnijas summas valūtā. Ja kāds Līgumā noteiktais maksājums tiek veikts citā valūtā nekā Kredītlīnijas summas valūtā, tiek veikta valūtas konvertācija uz Kredītlīnijas summas valūtu pēc Aizdevēja bankas Kredītlīnijas summas valūtas pārdošanas kursa attiecīgās Kredītlīnijas summas atmaksas dienā.

6.4. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam rēķinu uz Lietotāja kontā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi pirms kārtējā maksājuma veikšanas, un pēc savas izvēles – arī parasta pasta sūtījuma veidā.

6.5. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs rēķinu sagatavo elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka rēķina nesaņemšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums veikt Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu samaksu saskaņā ar Speciālajiem līguma noteikumiem un tiem pievienoto Grafiku.

6.6. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu. Līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

6.7. Aktuālā informācija par Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu samaksu, Grafiku, uzkrātajiem līgumsodiem, kā arī cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā, Mājas lapā.

6.8. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Līguma numuru.

6.9. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, ko nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim, un Aizdevējam ir tiesības piemērot nokavējuma procentus un līgumsodu Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja maksājums tiek identificēts uz Aizņēmēja iesniegumā sniegtās informācijas pamata, jau aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti.

6.10. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā – sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi, kuros sākotnēji tiek dzēsti vēl nenomaksātie Procenti, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.11. Aizņēmējs ir tiesīgs pilnībā atmaksāt Līgumā noteiktos maksājumus pirms Speciālajos līguma noteikumos norādītā maksājuma termiņa. Aizņēmējs ir arī tiesīgs daļēji atmaksāt Kredītlīnijas summu pirms noteiktā maksājuma termiņa, bet atlikušo Kredītlīnijas summu atmaksāt Speciālajos līguma noteikumos noteiktajā maksājumu termiņā. Aizņēmējam ir tiesības uz kopējo Kredītlīnijas summas izmaksu taisnīgu samazināšanu. Ja Aizņēmējs pilnībā atmaksā Līgumā noteiktos maksājumus pirms Speciālajos līguma noteikumos noteiktā maksājuma termiņa, Aizņēmējam ir jāmaksā neatmaksātās Kredītlīnijas summas pamatsummas atlikums un Procenti par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku, kā arī visus citus maksājumus saskaņā ar Līgumu. Ja Aizņēmējs daļēji atmaksā Līgumā noteiktos maksājumus pirms Speciālajos līguma noteikumos noteiktā maksājuma termiņa, Aizņēmējs maksā neatmaksātās Kredītlīnijas summas pamatsummas daļēju maksājumu un Procentus par faktisko Kredītlīnijas summas (daļējā maksājuma summas apjomā) lietošanas laiku, kā arī visus citus maksājumus saskaņā ar Līgumu. Aizņēmējam netiek piemērotas sankcijas par Kredītlīnijas summas atmaksu pirms Speciālajos līguma noteikumos norādītā pēdējā atmaksas datuma.

6.12. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Ja Aizdevējs pēc mutiskas vai rakstiskas vienošanās ar Aizņēmēju sagatavo saistību izpildes atmaksas grafiku, saskaņā ar kuru Aizņēmējam jāveic saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos, tad Aizdevējam ir tiesības piemērot restrukturizācijas maksu un noteikt tās atmaksas kārtību. Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos jāveic saistību izpilde tādā apmērā, kāds tiek norādīts pēc Aizņēmēja ierosinājuma Aizdevēja sagatavotā grafikā. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos.

6.13. Ja Aizdevējs un Aizņēmējs ir vienojušies par parāda atmaksu pēc sagatavotā parāda atmaksas grafika saskaņā ar šī Līguma 6.12.punktu, tad Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā - sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi, kuros sākotnēji tiek dzēsti vēl nenomaksātie Procenti, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.14. Ja Aizņēmējs vēlas izmantot savas 6.11. punktā noteiktās tiesības par daļēju pirmstermiņa saistību izpildi ar taisnīgi samazinātiem procentiem par kapitāla lietošanu (daļēja Kredītlīnijas summas atmaksa), bet atlikušo Kredītlīnijas summu atmaksāt Speciālajos līguma noteikumos noteiktajā maksājumu termiņā, tad pēc maksājuma veikšanas Aizņēmējam 14 dienu laikā ir rakstveidā jāinformē Aizdevējs, nosūtot vēstuli pa pastu uz Aizdevēja juridisko adresi vai elektronisku vēstuli uz elektronisko pasta adresi info@vivus.lv, par savu tiesību izmantošanu par daļēju saistību pirmstermiņa izpildi. Gadījumā, ja Aizdevējs nesaņem 14 dienu laikā informāciju no Aizņēmēja par daļēju saistību pirmstermiņa izpildi, Aizdevējam ir tiesības novirzīt saņemto maksājumu uz grafika nākamajiem maksājumiem.

6.15. Ja Aizņēmējam tiek izveidots atmaksas grafiks atbilstoši 6.12. punktā noteiktai kārtībai, Aizņēmējam ir tiesības mainīt atmaksas grafika datumu:

6.15.1. nākamajam neatmaksātajam grafika maksājumam, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 1% apmērā no atmaksas grafikā norādītās kārtējās maksājumā atmaksājamās Kredītlīnijas summas par katru faktiski atlikto dienu, kuras atmaksa ir jāveic datumā, kas tiek mainīts;

6.15.2. visiem grafika maksājumiem, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 3% apmērā no atlikušās neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

6.16. Ja Aizņēmējs ieskaita Aizdevēja kontā lielāku naudas summu, nekā Aizņēmējam ir pienākums maksāt atbilstoši Līgumā noteiktajam saistību apmēram, tādējādi veidojot pārmaksu, Aizņēmējam ir tiesības vērsties pie Aizdevēja ar lūgumu veikt pārmaksas atgriešanu, nosūtot paziņojumu uz Aizdevēja elektroniskā pasta adresi. Ja ir izveidojusies pārmaksa, Aizdevējam ir tiesības:

6.16.1. atgriežot pārmaksu, ieturēt tādu naudas summu, kas ir vienāda ar bankas komisiju par maksājuma veikšanu un izmaksām, kas saistītas ar pārmaksātās naudas administrēšanu;

6.16.2. ieskaitīt pārmaksu Aizņēmēja spēkā esošo saistību apmaksai pret Aizdevēju.

6.17. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt jebkuras Procentus un/vai Pagarināšanas komisiju vai citas ar kredītu saistītās izmaksas.

6.18. Aizdevējam ir tiesības piemērot Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisiju, ievērojot likumā noteikto kopējo izmaksu ierobežojumu. Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisijas apmērs tiek noteikts atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par sava vārda, uzvārda vai personas koda izmaiņām, vai nekavējoties jāveic izmaiņas Lietotāja kontā, ja tiek mainīts Aizņēmēja konta numurs un ar to saistītie rekvizīti, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai jebkura cita Lietotāja kontā norādītā informācija. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par jebkuras citas Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām, zvanot uz Aizdevēja tālruņa numuru, kas norādīts Mājas lapā. Aizdevējs ir atbrīvots no atbildības par Kredītlīnijas summas izmaksu uz nepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, ja Aizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta rekvizītu maiņu.

7.2. Aizņēmējs apņemas izpildīt Līguma saistības un uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvo aktu vai Līguma noteikumiem.

7.3. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (t.sk. Lietotāja konta lietotāja vārds un parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai normatīvajiem aktiem atbilstošas elektronisko sakaru un datu pārraides iekārtas.

7.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu par katru šādu vēstuli, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.5. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru, Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus atbilstoši cenrādim, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu par katru šādu rakstveida informāciju.

7.6. Informāciju par saskaņā ar šo līgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (maksājumu izraksts) un izziņu par to, ka saistības ir izpildītas, Aizdevējs sagatavo un sniedz Aizņēmējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar izziņas sagatavošanu un nosūtīšanu, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.7. Aizņēmējam ir tiesības izlietot viņam izsniegto kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem un mērķiem. Kredītlīnijas summa izlietojama tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums nav noteikts starptautiskajos vai nacionālajos tiesību aktos, kredītlīnijas summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.

7.8. Aizņēmēja Kredītlīnijas līgumā noteikto saistību izpildes kavējuma gadījumā, Aizdevējam ir tiesības piemērot un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevums saistībā ar parāda atgūšanai veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmēju labprātīgi izpildīt Kredītlīnijas līgumā noteiktās saistības. Izdevumi tiek aprēķināti atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.9. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt dokumenta kopiju, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, rakstveida vai elektroniskā formā, Aizdevējs izsniedz pieprasīto dokumentu ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus atbilstoši Aizdevēja cenrādim, par katru šādu rakstveida informāciju.

7.10. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros vai ir nepieciešams novērst iespējamo prettiesisko darbību.

7.11. Pusēm ir tiesības aprēķināt un pieprasīt no otras Līguma puses atlīdzināt tiešus zaudējumus (prettiesīgas darbības vai bezdarbības dabiskās un nepieciešamās sekas), kas radušies vienas Līguma Puses prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā. Zaudējumu apmērs tiek noteikts atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai. Kā viens no zaudējumu rašanās pamatiem var būt otras Puses pienācīga Līguma neizpilde.

7.12. Ja Aizņēmēja prettiesiska darbība vai bezdarbība Aizdevējam ir radījusi tiešos zaudējumus, tie var tikt aprēķināti, ņemot vērā:

7.12.1. valsts nodevas un komisijas, kuru samaksa nebūtu jāveic, ja netiktu veikta prettiesiska darbība;

7.12.2. noslodzes palielināšanos uz infrastruktūru;

7.12.3. obligāto izmaksu pieaugumu;

7.12.4. portfeļa kvalitātes kritumu;

7.12.5. negatīvu reputācijas ietekmi;

7.12.6. administratīvo izmaksu pieaugumu;

7.12.7. līguma izpildes termiņš;

7.12.8. privāta detektīva piesaistīšanas nepieciešamība;

7.13. Neviena no Līguma Pusēm neuzņemas nejaušības risku un nevienai no Pusēm nav jāatlīdzina nejauši zaudējumi.

7.14. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumus tiek aprobežots ar izsniegtās un neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmēru uz zaudējumu rašanās brīdi.

7.15. Pusei ir tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību uzreiz, kad zaudējumi ir radušies, nosakot zaudējuma atlīdzības izpildes kārtību.

8. ATBILDĪBA

8.1. Ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, Aizdevējam ir šādas tiesības:

8.1.1. Piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentu likme dienā norādīta Speciālajos līguma noteikumos vai arī tiek piemērota likumā noteiktā likme, ja tā atšķiras no Speciālajos līguma noteikumos noteiktās nokavējuma procentu likmes un šāda likme likumā ir noteikta uz noteiktu laika periodu;

8.1.2. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs;

8.1.3. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 9.2. punktā minētās Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, iepriekš to saskaņojot ar Aizņēmēju.

8.2. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

8.2.1. Aizņēmējs ilgāk par 14 kalendārajām dienām kavē Līgumā un Rēķinā noteikto Kredītlīnijas summas atmaksu atbilstoši Grafikam;

8.2.2. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;

8.2.3. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no Līguma Vispārīgo noteikumu punktiem 2.5., 2.6., 2.7., 7.1., 7.2., vai 7.3.;

8.2.4. tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredītlīnijas summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta piedziņas darbības;

8.2.5. ir stājies spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

8.3. Aizdevējam izmantojot Līguma 8.2.1. –8.2.5. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms Kredītlīnijas summas atmaksas pēdējā datuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. līgumsodus un nokavējuma procentus Līgumā noteiktajos gadījumos.

8.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk., elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktos, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

8.5. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai īsziņas (SMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.